Производ

Bentofix®

Bentofix®
е појачан геосинтетски глинест заштитен покрив (GCL) пробушен со игли со два геотекстилни слоја што енкапсулираат слој од натриум бентонит за примена при запечатување.
 
Bentofix® е мултифункционален
 

Carbofol®

е хемиски резистентна геомембрана со мазна структурно-релјефна  површина за примена при изолирање.

Combigrid®

е композитен производ на Secugrid® геомрежа, со Secutex® неткаен геотекстил пробушен со игла цврсто заварен помеѓу арматурните ленти, за примени во стабилизирање,  сепарација и филтрирање на почви.

Secudrain®

е тродимензионален композитен производ, што се состои од неткаени геотекстили со одводна средина и цврсто прикачен филтер за примени во одводнување.

Secugrid®

е структурно цврста и стабилна геомрежа за појачување на почва, произведена од пресувани и оптегнати ленти, поставени и цврсто заварени заедно.

Secumat®

е тродимензионална простирка за контрола на ерозија со синтетичко јадро со изглед на лавиринт.

Secutex®

е неткаен геотекстил пробушен со игли со синтетички сортирани влакна, некои производи дополнително пресувани, што се користи за сепарација, филтрирање, заштита и одвод.

Terrafix®

е еднослоен или повеќеслоен неткаен материјал пробушен со игли, за примена во сепарација, филтрирање, заштита и чување на песок.

Subscribe to Производ