NAUE GABION

NAUE GABION

NAUE GABION системот користи Secugrid® геомрежи за создавање на армирани земјени конструкции со предни страни од габион. Secugrid® геомрежите се монтираат помеѓу слоевите со габион и се анкерираат во почвата. Системот е високо флексибилен за проектирање и монтажа, прилагодување на проектно специфични земјени услови и геометриски облици. Оваа флексибилност ја максимизира економијата на проектот и естетските опции. Во зависност од потребите на локацијата, стабилноста на ерозијата на земјата поставена на арматурната геомрежна конструкција може да се обезбеди преку монтажа на Secutex® филтер геотекстил позади слоевите со габион. Можни се косини на падини до 90°.

Примени:

- Потпорни ѕидови од сите типови
- Изградба на насипи
- Лежишта за мостови
- Како замена за бетонски гравитациони ѕидови
- Бариери за бучава од патишта и железници
- Системи за апсорпција на земјениот притисок

 

Системски компоненти:

- Армирање со Secugrid® PET геомрежа
- Кошници за габион
- Во зависност од проектот, Secutex® неткаен геотекстил

Предности:

- Висок капацитет на оптоварување
- Брз и едноставен за изградба
- Флексибилни надворешни дизајни и конфигурации
- Ѕидовите со габион може да се обликуваат во специјални ќошиња и изгледи (на пр., заоблени)
- Може да се користат земји и камења од локацијата
- Secugrid® геомрежите може да се користат со земји стабилизирани со цемент или вар
- Овозможува атрактивна естетика преку избор на разни типови и големини на камења
- Естетските избори може да вклучат историски камен
Македонски