NAUE CLAMP

NAUE CLAMP Secugrid® геомрежниот систем комбинира многу силно појачување со дополнителна заштита од ерозија за насипи, земјени структури и стрмнини при косини до 50°. NAUE CLAMP ја вклучува вертикалната монтажа на примарната геомрежа за појачување Secugrid® и на пр. душеците за контрола на ерозија Secumat® 5/5 Q1 ES 601, обезбедени со стегачи во U-облик. Овој аранжман е пополнет со површински слој што ја поддржува вегетацијата и може да се користи заедно со брзо основачки хидраулични средства за растење, како што е хидросеме. NAUE CLAMP обезбедува како привремена така и трајна изградба на косини, а силата на системите овозможува значајна флексибилност. Проектните специфични услови и уникатните геометрии и вегетација на косините се можни во еден, економичен систем со природен изглед.

Примени:

- Брани и насипи
- Санација на падини и насипи
- Појачување на насипи

Системски компоненти:

- Secugrid® PET појачување на насипи
- Secumat® душек за контрола на ерозија
- Стегачи
- Вегетација, како што преку хидросеење

Предности:

- Постојана стабилност дури и на падини до 50°
- Штити од лизгање на земјиште и одрони
- Брз и едноставен за изградба
- Може да се користат земји од локацијата (вклучително кохезивни земји), што ја оптимизира економичноста на проектот бидејќи може да се користат поевтини кохезивни земји отколку фрлање на или замена со некохезивни земји
- Secugrid® геомрежите може да се користат со земји стабилизирани со цемент или вар
- Еколошката корист придружена со употребата на локални земји вклучува намалено транспортно загадување (и трошок) и зачувување на природните ресурси
Македонски