Secumat®

е тродимензионална простирка за контрола на ерозија со синтетичко јадро со изглед на лавиринт.

Secumat® е мултифункционален

Secumat® простирките за контрола на ерозија се користат за косини и заштита на тлото при изградба на патишта, уредување на теренот и инженерски работи во депонии. Хидроинженерските работи го користат Secumat® за рамнини и насипи од поплави. Соодветно димензиониран го спречува лизгањето и миењето на земјаниот и покривниот слој, при што го олеснува брзиот раст на вегетацијата. По обилни врнежи и водотеци, способноста за појачување на Secumat® ја спречува ерозијата на инаку ранливата вегетација. Штом ќе вегетира, Secumat® ги намалува истечните брзини и со тоа ја зголемува инфилтрацијата и го намалува истекувањето. Директно до водните текови, Secumat® ги штити насипите од дејството на стружење на водниот тек.

Secumat® е безбеден

Отворената структура на Secumat® овозможува полнење на почвата низ целата нејзина површина и длабочина. На тој начин, Secumat® ја задржува површинската вода и спречува ерозија. Развојот на корењата е поддржан од страна на тродимензионалната структура на Secumat® засилувајќи ја вегетативната заштита. Отпорен е на сите природни хемиски или биолошки материи присутни во почвата и, исто така, е крајно отпорен на УВ зрачење. Ефикасноста на Secumat® е обезбедена за долгорочни примени.

Secumat® е економичен

Лесните Secumat® ролни овозможуваат брза и евтина монтажа. Може прецизно да се полнат со употреба на минимална количина на почва. Secumat® системот може да се распредели дури и на стрмни косини, стабилизирајќи ги инаку скапите за поправка површини склони на ерозија.

Secumat® е едноставен

Директно по монтажа, Secumat® е целосно функционален. Во површини со стрмни косини Secumat® може да се обезбеди со спојници или клинци. Штом отворената структура е наполнета со површински слој, вегетацијата се одржува. Secumat® е, исто така, лесен за ракување и чување на локацијата.

Заклучок:

Secumat® е отпорен на еколошки влијанија и многу добро го поддржува развојот на корењата. Каде и да се користи Secumat®, обезбедени се брза монтажа и брза вегетација на косините. Со точни влезни параметри, Secumat® ќе ја елиминира ерозијата дури и од најкомплицираните локации.

Македонски