Produkte

Bentofix®

Bentofix®

është mbulesë mbrojtëse е përforcuar, me argjilë gjeosintetik (GCL), e shpuar me gjilpëra, me dy shtresa gjeotekstile, që mbajnë shtresën e natriumit bentonit dhe përdoret për vulosje.

Bentofix® është multifunksional

Combigrid®

është një produkt kompozit i gjeorrjetës Secugrid®, i punuar me gjeotekstil Secutex® të pathurur, i shpuar me gjilpëra, me shirita armature të salduara fortë, që përdoret për stabilizimin, ndarjen dhe filtrimin e tokës.

Combigrid® është multifunksional

Secudrain®

është një produkt kompozit tredimensional që përbëhet nga gjeotekstil i pathurur, me brendësi të veçuar dhe filtër i përforcuar mirë, i paraparë për shkarkimin e ujit.

Secudrain® është multifunksional

Secugrid®

është gjeorrjetë me strukturë të fortë dhe stabile për forcimin e tokës, e prodhuar me shirita të presuar dhe të salduara midis tyre.

Secugrid® është multifunksional

Secumat®

është një mbulesë tredimensionale për kontrollimin e erozionit, me brendësi sintetike dhe pamjen e një labirinti.

Secumat® është multifunksional

Secutex®

është gjeotekstil i pathurur, i shpuar me gjilpëra, me fije sintetike të zgjedhura dhe produkte me presim plotësues, që përdoret për ndarje, filtrim, mbrojtje dhe shkarkim.

Secutex® është multifunksional

Terrafix®

është material i pathurur me një ose me shumë shtresa, i shpuar me gjilpëra, për t’u përdorur për ndarjen, filtrimin, mbrojtjen ose ruajtjen e rërës.

Terrafix® është material multifunksional

Carbofol®

është një gjeomembranë kimike rezistuese, me sipërfaqe të lëmuar strukturore-relieve, që përdoret për izolim.

Carbofol® është multifunksional

Subscribe to Produkte