NAUE M3

NAUE BLOCK

NAUE BLOCK

When embankments are planned with angles exceeding 70°, a vegetated face is usually not possible or requires significant and potentially cost-prohibitive work. These situations require harder exteriors, which elevates the importance of surface aesthetics to the reinforced structure. NAUE BLOCK is a Secugrid® geogrid system for reinforcing earth structures and walls while incorporating brick, block, precast concrete, natural stone and other facings for design flexibility.

NAUE BLOCK

NAUE BLOCK

Në rastet e sipërfaqeve me pjerrtësi më të madhe se 70° zakonisht ana e tyre e përparme nuk mund të mbillet me vegjetacion ose e njëjta mund të kërkojë shumë punë dhe shpenzime të mëdha. Këto situata kërkojnë eksteriere më të forta, që risin rëndësinë e estetikës së sipërfaqes së konstruksionit përkatës me armaturë. Sistemi NAUE BLOCK është sistem me gjeorrjeta е Secugrid®, që përdoret për forcimin e konstruksioneve të tokës dhe mureve gjatë përdorimit të blloqeve, betonit, gurit dhe shtresave të tjera për të siguruar një dizajn më të mirë.

NAUE PANEL

NAUE PANEL

When embankments are planned with angles exceeding 70°, a vegetated face is usually not possible or requires significant and potentially cost-prohibitive work. These situations require harder exteriors and high-strength reinforcement, but aesthetic, economical facings are still possible. The NAUE PANEL Secugrid® geogrid system provides high-strength reinforcement to earth structures and walls and utilizes precast concrete panels for exterior design flexibility. Secugrid® reinforcement geogrids are installed between or connected to the facing elements.

NAUE PANEL

NAUE PANEL

Në rastet e planifikimit të sipërfaqeve me pjerrtësi më të madhe se 70° zakonisht ana e tyre e përparme nuk mund të mbillet me vegjetacion ose e njëjta mund të kërkojë shumë punë dhe shpenzime të mëdha. Këto situata kërkojnë eksteriere më të forta dhe përforcime më të mëdha, ndërsa ky moment nuk pengon punimin e shtresave estetike me pak shpenzime. Sistemi NAUE PANEL është sistem me gjeorrjeta е Secugrid®, që përdoret për forcimin e konstruksioneve të tokës dhe mureve dhe përdor panele betoni për të mundësuar fleksibilitet të dizajnit të jashtëm.

NAUE NAIL

NAUE NAIL

The NAUE NAIL system combines the strength and durability of Secugrid® geogrids with soil nails to create a steep slope reinforcement system at slope inclinations up to 60°. Secugrid®, with its uniform, flat bar construction and outstanding junction strength, provides the primary reinforcement in the slope direction. The dimensioned soil nails are spaced uniformly across the installed Secugrid® reinforcement, which covers the slope surface.

NAUE NAIL

NAUE NAIL

Sistemi NAUE NAIL bën kombinimin e forcës dhe rezistencës së gjeorrjetave Secugrid® me fiksuesit e tokës për të mundësuar një sistem për armimin e sipërfaqeve me pjerrtësi deri në 60°. Gjeorrjetat Secugrid® me konstruksionin e veçantë me shufra të lëmuara dhe forcën e madhe të bashkimit sigurojnë armimin primar në drejtim të pjerrtësisë së sipërfaqes. Fiksuesit e tokës me dimensione të veçanta janë shpërndarë në mënyrë të drejtë midis armaturës së montuar Secugrid® që mbulon sipërfaqen e vendit të pjerrët.

NAUE NAIL

NAUE NAIL

NAUE NAIL системот ја комбинира силата и издржливоста на Secugrid® геомрежите со земјени прицврстувачи за создавање на систем за армирање на стрмни косини при падови до 60°. Secugrid®, со неговата униформирана, конструкција со рамни шипки и извонредна сила на спојување, обезбедува примарно армирање во насоката на косината. Димензионираните земјени прицврстувачи се еднакво распоредени помеѓу монтираната Secugrid® арматура, што ја покрива површината на косината.

NAUE PANEL

NAUE PANEL

Кога се планираат насипи со агли поголеми од 70°, обично не е можна вегетирана предна страна или бара значителна и потенцијално прескапа работа. Овие ситуации бараат посилни екстериери и многу силно појачување, но сеуште се можни естетски, економски облоги. NAUE PANEL Secugrid® геомрежниот систем обезбедува многу силно појачување на земјени конструкции и ѕидови и користи монтажни бетонски панели за флексибилност на надворешниот дизајн. Secugrid® геомрежите за појачување се монтираат помеѓу или се поврзуваат со елементите за обложување.

NAUE BLOCK

NAUE BLOCK

Кога се планираат насипи со агли поголеми од 70°, обично не е можна вегетирана предна страна или бара значителна и потенцијално прескапа работа. Овие ситуации бараат посилни екстериери, што ја зголемуваат важноста на површинската естетика на армираната конструкција. NAUE BLOCK е Secugrid® геомрежен систем за појачување на земјени конструкции и ѕидови при вградување на цигли, блоковски, монтажни бетонски, природен камен и други облоги за флексибилност на дизајнот.

NAUE GABION

NAUE GABION

NAUE GABION системот користи Secugrid® геомрежи за создавање на армирани земјени конструкции со предни страни од габион. Secugrid® геомрежите се монтираат помеѓу слоевите со габион и се анкерираат во почвата. Системот е високо флексибилен за проектирање и монтажа, прилагодување на проектно специфични земјени услови и геометриски облици. Оваа флексибилност ја максимизира економијата на проектот и естетските опции.

Страници

Subscribe to NAUE M3