NAUE PANEL

NAUE PANEL

Кога се планираат насипи со агли поголеми од 70°, обично не е можна вегетирана предна страна или бара значителна и потенцијално прескапа работа. Овие ситуации бараат посилни екстериери и многу силно појачување, но сеуште се можни естетски, економски облоги. NAUE PANEL Secugrid® геомрежниот систем обезбедува многу силно појачување на земјени конструкции и ѕидови и користи монтажни бетонски панели за флексибилност на надворешниот дизајн. Secugrid® геомрежите за појачување се монтираат помеѓу или се поврзуваат со елементите за обложување. NAUE PANEL е карактеризиран со опции на висок степен на дизајн, при што го прави прилагодлив на проектни специфични услови, разни ѕидни геометрии и атрактивни естетски предни страни, при што е крајно економичен и без и едноставен за изградба. Ѕидовите и косините може да се изградат до агли од 90°.

Примени:

- Потпорни ѕидови од сите типови
- Лежишта за мостови
- Како замена за бетонски гравитациони ѕидови
- Бариери за бучава од патишта и железници

Системски компоненти:

- Примарно армирање со Secugrid® PET геомрежа
- Монтажни бетонски панели

Предности:

- Брз и едноставен за изградба
- Флексибилен надворешен дизајн и конфигурации
- Висок капацитет на оптоварување
- Secugrid® геомрежите може да се користат со земји стабилизирани со цемент или вар
- Овозможува различни, проектни специфични естетски облоги
- Ѕидовите може да се обликуваа во специјални ќошиња и изгледи (на пр., заоблени)
- Може да се користат земји и камења од локацијата
Македонски