NAUE BLOCK

NAUE BLOCK

Кога се планираат насипи со агли поголеми од 70°, обично не е можна вегетирана предна страна или бара значителна и потенцијално прескапа работа. Овие ситуации бараат посилни екстериери, што ја зголемуваат важноста на површинската естетика на армираната конструкција. NAUE BLOCK е Secugrid® геомрежен систем за појачување на земјени конструкции и ѕидови при вградување на цигли, блоковски, монтажни бетонски, природен камен и други облоги за флексибилност на дизајнот. Secugrid® геомрежите се поставуваат помеѓу елементите за обложување и се анкерираат во земјата за извонредна конструктивна стабилност. Оваа сила му овозможува на NAUE BLOCK да се прилагоди на проектни специфични услови, овозможува бројни облици на ѕидови (вклучително заоблени ќошиња), и резултира со економични, естетски решенија. Доколку е потребно, може да се обезбеди дополнителна механичка заштита со монтажа на неткаен геотекстил филтер зад облогата. Ѕидовите и косините може да се изградат до агли од 90°.

Примени:

- Потпорни ѕидови од сите типови
- Изградба на насипи
- Лежишта за мостови
- Како замена за бетонски гравитациони ѕидови
- Бариери за бучава од патишта и железници

Системски компоненти:

- Примарно армирање со Secugrid® PET геомрежа
- Цигли, блокови, монтажно бетонски, природен камен или сув камен ѕидни облоги
- Во зависност од проектот, Secutex® неткаен геотекстил

Предности:

- Брз и едноставен за изградба
- Флексибилен дизајн на облога
- Може да се користат земји од локацијата (вклучително кохезивни земји), што ја оптимизира економичноста на проектот бидејќи може да се користат поевтини кохезивни земји отколку фрлање на или замена со некохезивни земји
- Secugrid® геомрежите може да се користат со земји стабилизирани со цемент или вар
- Еколошката корист придружена со употребата на локални земји вклучува намалено транспортно загадување (и трошок) и зачувување на природните ресурси
Македонски