NAUE WRAP

NAUE WRAP Secugrid® геомрежниот систем за армирани земјани конструкции користи Secugrid® во замотани, армирани омоти на предни делови на косини. Привремени оплати, како што се дрвени колци, се користат во процесот на подготовка на локацијата и изградба. Механичката заштита на капацитетот за носивоста на големи товари на технологијата за армирање на NAUE’s Secugrid® е обезбедена преку монтажа на Secumat® душеците за контрола на ерозија или Secutex® неткаените геотекстили. Овие мерки штитат од ерозија на почвата. NAUE WRAP е високо прилагодлив на проектни специфични услови и геометрии, што доведува до економично, естетско решение способно за поддршка на вегетација. Површините на косините на агли до 70° може да се вегетираат. Може да се обезбеди дополнителна УВ заштита преку монтажа на фасадни камења или други соодветни материјали.

Примени:

- Вегетирани косини помеѓу 45° и 70°
- Потпорни ѕидови до 90°, во комбинација со фасадни панели

Системски компоненти:

- Secugrid® PET геомрежа за примарно армирање
- За повисоки конструкции, Secugrid® PET геомрежа за секундарно армирање помеѓу слоеви
- Привремени оплати
- Secumat® душеци за контрола на ерозија или Secutex® неткаени геотекстили
- Прицврстувачи
- Хидросеење

Предности:

- Постојана стабилност дури и на косини до 90°
- Еден извор/систем за сите потреби на армирање
- Природни, зелено фасадни конструкции
- Ги зачувува конструктивните ресурси (и трошоци), бидејќи оплатите на локацијата може да се користат одново
- Едноставна конструкција
- Капацитет за висок товар
- Може да се користат земји од локацијата (вклучително кохезивни земји), што ја оптимизира економичноста на проектот бидејќи може да се користат поевтини кохезивни земји отколку фрлање на или замена со некохезивни земји
- Secugrid® геомрежите може да се користат со земји стабилизирани со цемент или вар
- Варијабилните одвојувачи овозможуваат локациски специфично прилагодување на лицето на косината
- Еколошката корист придружена со употребата на локални земји вклучува намалено транспортно загадување (и трошок) и зачувување на природните ресурси
Македонски